Podmienky

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) upravujú spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorým je pri spracúvaní Vašich osobných údajov Farma Tuška, Kosorín č.152, 96624 Kosorín. IČO 37897764 (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými platnými
predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).
Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o ochrane osobných údajov, vrátane primeraných bezpečnostných opatrení. V týchto Zásadách nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na
akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.
Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany osobných údajov na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom na e-mailovú adresu farmatuska@gmail.com