1.  Základný poplatok za trhové miesto pri príležitostných trhoch je stanovený na 15 €/m2 za stánok.
2.  Predajcovia s občerstvením prosím započítať k základnej cene za prenájom trhového miesta aj rozmer servisného auta so skladovým tovarom, reštauračné stoly s lavicami a vysunuté grilovacie pulty. To platí aj pre predajcov s ostatným tovarom. Je potrebné pripočítať prenájom trhového miesta za servisné osobné motorové vozidlá.
3. Stánkom, v ktorých sa predávajú výrobky ľudových remesiel spojené s ukážkami ich výroby je prenajatá plocha poskytnutá bezplatne.
4. Poplatok zaplatený za prenajatú plochu správca nevracia.
5. Majiteľ stánku (zodpovedná osoba) je povinný dodržiavať platné predpisy bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a platné predpisy požiarnej ochrany. Stánky musia vyhovovať platným STN.
6. Podmienkou predaja sú stánky, v ktorých sa predáva tovar na predajných pultoch, predávaný tovar nesmie byť skladovaný na zemi.
7. Pripojenie stánkov na elektrickú energiu je možné len s certifikovanými prenosnými elektrickými zariadeniami v zmysle STN EN 331610.

Doplnkový poplatok za službu:
a) pohostinné a reštauračné služby +20 €/deň
b) rýchle občerstvenie +10 €/deň
c) poplatok za odber elektriny +20 €/deň

Prosíme z organizačných dôvodov zaslať aj fotokópiu živnostenského listu a doklad s číslom registračnej pokladne. SZČO prevádzkujúci pohostinné a reštauračné služby prosíme priložiť aj ďalšie materiály t.j. rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti